Finding your dream job!

GÓI QUẢNG CÁO BANNER

Nội dung Kích thước Vị trí Chia sẻ Số lượng Giá
Số lượng Vị trí

Logo, chạy ngang kèm link

Chi tiết Mua ngay
178 x 95

Đầu trang chủ

0 1 3,500,000

Ảnh minh hoạ tuyển dụng kèm link

Chi tiết Mua ngay
650 x 92

Giữa trang chủ

2

Đầu mục search

Phải trang tin tức

1 4,500,000

Ảnh minh hoạ tuyển dụng kèm link

Chi tiết Mua ngay
275 x 265

Phải trang chủ

2

Phải mục search

Cuối trang tin tức

1 2,500,000

Ảnh minh họa tuyển dụng kèm link

Chi tiết Mua ngay
650 x 341

Cuối trang chủ

1

Cuối mục search

1 4,500,000

Ảnh minh họa kèm link

Chi tiết Mua ngay
950 x 360

Cuối trang tin tức

1

Cuối trang tin tức

1 6,000,000